ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BEMOVED

1. Toepassingsgebied. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de verkoper worden gesloten met zijn klanten (kopers) aan wie hij goederen, diensten en/of prestaties verkoopt en levert. Tussen partijen kunnen bijzondere voorwaarden worden overeengekomen die (i) vermeld worden op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon van de verkoper , of (ii) die in voorkomend geval worden opgenomen in een geschreven overeenkomst tussen partijen.
2. Offertes. Alvorens een overeenkomst met de verkoper te sluiten kan een klant bij de verkoper een offerte opvragen. Offertes zijn evenwel nooit verbindend voor de verkoper.
3. Overeenkomsten. Een overeenkomst tussen partijen komt enkel tot stand (i) door de ondertekening voor akkoord door de koper van de bijzondere voorwaarden op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon van de verkoper, en na de schriftelijke orderbevestiging door de verkoper aan de koper, of (ii) in voorkomend geval door de ondertekening door beide partijen van een schriftelijke overeenkomst.
4. Prijzen. De prijzen van de verkoper zijn onder meer gebaseerd op de inkoopprijs, de transportkosten de arbeidslonen, de prijzen van materialen en diensten, en de grondstoffenprijzen, die gelden op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst. De verkoper kan de prijzen nadien steeds aanpassen aan de eventuele veranderingen van voormelde en andere kostprijsbepalende factoren.
5. Levering van goederen. De goederen worden door de koper afgehaald op de door de verkoper medegedeelde plaats en datum. Er kan ook schriftelijk worden overeengekomen dat de goederen worden geleverd aan de koper of zijn aangestelde, op een overeengekomen plaats en datum. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de afhaling van de goederen door de koper, of in voorkomend geval op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of zijn aangestelde.
De afhaal- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de verkoper niet. Eventuele vertragingen geven aan de koper geen recht op schadevergoeding en kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.
Indien de koper de door hem bestelde goederen niet afhaalt of niet in ontvangst neemt of laat nemen op de medegedeelde of overeengekomen datum en plaats, zal de verkoper de goederen in afwachting van hun afhaling of levering bewaren op kosten en risico van de koper. Na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de medegedeelde of overeengekomen datum, kan de verkoper de overeenkomst steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege ontbinden.
6. Levering van diensten en prestaties. Partijen kunnen ook schriftelijk overeenkomen dat de verkoper bepaalde diensten of prestaties levert aan de koper. De verkoper gaat hierbij enkel een middelenverbintenis aan. De koper betaalt in dit geval één derde van de overeengekomen prijs bij de ondertekening van de bestelbon, de factuur, of de overeenkomst, één derde bij de aanvang van de dienst of de prestatie, en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
7. Klachten. Klachten voor zichtbare gebreken moeten bij de verkoper worden ingediend binnen de 48 uur na de afhaling of de levering van de goederen, of na de oplevering of de voltooiing van de diensten of de prestaties. Alle andere klachten moeten binnen de acht (8) dagen (i) na de afhaling of de levering van de goederen, of (ii) na de oplevering of de voltooiing van de diensten of de prestaties, door de koper bij de verkoper worden ingediend. Voor goederen moeten alle klachten alleszins vóór het gebruik of de voortverkoop ervan door de koper bij de verkoper worden ingediend. Alle klachten dienen gemotiveerd te worden ingediend per E-mail aan geert.vermeir@telenet.be of per aangetekend schrijven aan de zetel van de verkoper.
8. Herroepingsrecht van de consument. Bij de online verkoop van goederen aan een koper-consument via de webshop van de verkoper, heeft de koper-consument gedurende veertien (14) dagen het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Dit op grond van de bepalingen van artikel VI.47 tot 53 van het Wetboek Economisch Recht.
Deze herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag na ontvangst van het goed door of namens de koper-consument. Tijdens de herroepingstermijn zal de koper-consument steeds zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking die door hem of zijn aangestelde werden ontvangen. De consument-koper zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Herroeping is niet mogelijk indien de verpakking van het goed werd beschadigd of indien het goed zelf werd gebruikt, geopend of beschadigd.
Uiterlijk binnen de veertien (14) dagen nadat het herroepingsrecht door de koper-consument correct werd uitgeoefend, zal hij het betrokken goed in de originele staat en verpakking, onbeschadigd aan de verkoper terugzenden, desgevallend conform de door de verkoper verstrekte instructies. Alsdan zijn alle kosten van terugzending door de koper-consument aan de verkoper voor rekening van de koper-consument. Wanneer de koper-consument schade heeft aangericht aan het goed of de verpakking ervan, is hij ertoe gehouden deze schade integraal aan de verkoper te vergoeden.
Indien de koper-consument voorafgaand aan levering voor het goed betaald heeft aan de verkoper en hij correct gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de verkoper de betalingen die hij ontvangen heeft van de koper-consument, inclusief leveringskosten, uiterlijk binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst van het goed en de verpakking door de verkoper, terugbetalen aan de koper-consument. Dit voor zover de koper-consument geen schade heeft aangericht aan het goed of de verpakking ervan, in welk geval deze schade door de verkoper kan worden afgetrokken van het bedrag dat hij aan de koper-consument dient terug te betalen.
Voor de verkoop van diensten aan een koper-consument, geldt dezelfde herroepingstermijn van veertien (14) dagen, die in dit geval begint te lopen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst tussen partijen. De koper-consument moet in geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, aan de verkoper steeds een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds aan diensten en eventueel aan materialen werd geleverd op het moment dat de koper-consument de verkoper ervan in kennis stelt dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, in vergelijking met de volledige uitoefening van de betrokken overeenkomst. De verkoper zal in voorkomend geval dit evenredig bedrag aan de koper factureren en de koper zal dit evenredig bedrag binnen de acht (8) dagen aan de verkoper betalen. Bij niet- of niet tijdige betaling van dit evenredig bedrag door de koper, gelden de bepalingen van artikel 10 en 11 van deze algemene voorwaarden.
Het herroepingsrecht kan door de koper-consument enkel worden uitgeoefend met onderstaand modelformulier dat binnen de herroepingstermijn van veertien (14) dagen aan de koper moet worden toegezonden per E-mail aan geert.vermeir@telenet.be of per aangetekend schrijven aan de zetel van de verkoper.
Download hier het modelformulier voor herroeping
9. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid en de vrijwaringsplicht van de verkoper voor eventuele gebreken aan de geleverde goederen, is beperkt tot deze van zijn leveranciers. De verkoper kan voor zijn diensten of prestaties nooit voor meer worden aansprakelijk gesteld dan het bedrag waarvoor zijn verzekering daadwerkelijk tussenkomt. De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de bewezen rechtstreekse schade.
10. Facturatie. Alle facturen dienen contant (onmiddellijk) te worden betaald tenzij anders werd overeengekomen. Eventuele protesten dienen steeds binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum aan de verkoper te worden medegedeeld per E-mail aan geert.vermeir@telenet.be of per aangetekend schrijven aan de zetel van de verkoper, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur en van de reden van het protest. Facturen die niet of niet tijdig worden geprotesteerd, worden geacht door de koper te zijn aanvaard.
11. Niet betaling. Bij niet- of niet tijdige betaling van een factuur binnen de op de factuur bepaalde termijn, is er vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling door de koper een conventionele interest aan de verkoper verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag (excl. BTW) tot op het ogenblik van de integrale betaling van de hoofdsom, de interesten, en de eventuele gerechtskosten. Tevens is de koper in dit geval aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (excl. BTW), met een minimum van 50 €.
Bij niet- of niet tijdige betaling van een factuur behoudt de verkoper zich het recht voor om deze of andere leveringen, diensten of prestaties niet (verder) uit te voeren tot op de dag van de integrale betaling van de hoofdsom, de interesten en de eventuele gerechtskosten, en dit zonder dat hij hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.
12. Eigendomsvoorbehoud. Zolang de facturen van de verkoper niet betaald zijn, blijven alle goederen die door de koper werden afgehaald of aan de koper werden geleverd eigendom van de verkoper, en mag de koper de goederen niet gebruiken of doorverkopen.
13. Annulatie. In geval van annulatie door de koper van een bestelling van goederen, diensten of prestaties die werd geplaatst bij de verkoper, is de koper aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de prijs (excl. BTW) van de betrokken bestelling, met een minimum van 50 €. De verkoper heeft evenwel het recht op de volledige vergoeding van zijn schade wanneer die groter is dan de voormelde forfaitaire schadevergoeding. Voor koper-consument is deze bepaling pas van toepassing nadat de termijn van het herroepingsrecht is verstreken en de koper-consument zijn herroepingsrecht van artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet, niet correct of niet tijdig heeft uitgeoefend.
14. Overmacht. Wanneer de verkoper in geval van overmacht, zoals brand, vernieling, staking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte, defecten aan bedrijfsmiddelen, fouten van of overmacht bij toeleveranciers ea., niet in staat is om zijn leveringsverplichtingen voor goederen, diensten of prestaties tegenover de koper na te leven, kan hij de overeenkomst van rechtswege opschorten of ontbinden, zonder dat hij daarvoor geval enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.
15. Ontbinding. De verkoper kan elke overeenkomst steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege ontbinden:
1. Wanneer de koper zijn betalingsverplichtingen, zijn verplichtingen van afhaling of inontvangstneming, of zijn andere contractuele verplichtingen, niet of niet tijdig nakomt.
2. In geval van kennelijk onvermogen, van faillissement, van gerechtelijke reorganisatie, van schuldbemiddeling wanneer het een natuurlijke persoon betreft, of van een wijziging in de juridische structuur wanneer het een onderneming betreft, van de koper.
In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, is de koper aan de verkoper steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag (excl. BTW), met een minimum van 50 €, en dit onverminderd de interesten in geval van niet–betaling van 12 % per jaar zoals voorzien in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. De verkoper heeft evenwel het recht op de volledige vergoeding van zijn schade wanneer die groter is dan de voormelde forfaitaire schadevergoeding. De koper heeft eveneens het recht de overeenkomst in voormelde gevallen te ontbinden, in welk geval de koper zijn schade zal dienen te bewijzen en enkel vergoed kan worden voor zijn rechtstreekse schade.
16. Onkosten. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals de inningskosten ervan, zijn niet begrepen in de forfaitaire schadevergoedingen die worden bepaald in deze algemene voorwaarden, en worden aan de koper afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor de aanmaningskosten van koper bij niet-betaling van de facturen van de verkoper of bij niet naleving van de contractuele verplichtingen van de koper.
17. Geschillen. In geval van een geschil tussen partijen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, uitsluitend bevoegd. Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.
Ingevolge de EU-verordening Nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten), dienen ondernemingen die verkoop- of dienstenovereenkomsten online aanbieden, op hun website linken naar het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Contact

BeMoved

Ondernemingsnummer
BE 0690.827.169

Adres

Lange Dweersstraat 38
9190 Stekene

Telefoon

+32 468 14 01 90